“ПЛАМ” ЕООД подкрепя студентската предприемаческа активност

40 студенти на Стопанска академия “Димитър Апостолов Ценов” – гр. Свищов сертифицираха успешно предприемачески и меки умения в “ПЛАМ” ЕООД.

Експерти на Центъра за професионално обучение към “ПЛАМ” ЕООД проведоха обученията по договор със Свищовската стопанска академия при осъществяването на дейности 3.3 и 3.4 на проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

20 студенти, включени в изпълнението на дейност  3.3. “Студентски клубове за развитие на предприемачески умения”, преминаха обучение от 40 часа, разделени поравно в теоретични и практически занятия, по темите “Аз като предприемач”, “Бизнес идея. Бизнес план. Маркетингов план”, “Форми на търговска дейност”, “Персонал, правни отговорности и застраховка” и “Финансово планиране. Капитал и видове източници. Стартиране на бизнеса.”. Студентите получиха учебно помагало, в което разискваните теми са придружени от практически примери и образци на основни документи при подготовката, стартирането и упражняването на предприемаческа дейност.

Други 20 техни колеги работиха по развитие и усъвършенстване на меки умения за управление на времето, планиране на професионалното си развитие, водене на преговори и управление на конфликти, управление на интелектуалната собственост и развитие на възможностите си за представяне. Повечето от тях получиха и професионално информиране за значението, изискванията към оформление, съдържание и приложения на професионалната автобиография и мотивационното писмо в планирането, подготовката и осъществяването на личното професионално развитие. Не всеки бе предоставен пакет с материали, илюстриращи преподаваните теми с конкретни образци и примери на документи.

Обученията се проведоха по програми и с материали, изготвени от специалистите на нашите учебни и кариерни центрове, съгласувани и одобрени от включените в проекта преподаватели на Стопанска академия “Димитър Апостолов Ценов” – гр. Свищов от 15 юни до 12 юли 2023 година.

 

 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *