Професионални обучения

Семейство „ПЛАМ“ включва Център за професионално обучение към „ПЛАМ“ ЕООД и Център за професионално обучение към „ПЛАМ и синове“ ЕООД. Двата центъра извършват и удостоверяват професионално обучение и валидират професионални знания, умения и компетентности за лица, навършили 16 години, по 67 професии въз основа на активни лицензи от Националната агенция за професионално образование и обучение, както следва

Център за професионално обучение

⦁ Професия „Продавач-консултант“
⦁ Професия „Търговски представител“, специалност „Търговия на едро и дребно“

⦁ Професия „Финансист“, специалности „Банково дело“ и „Застрахователно и осигурително дело“

⦁ Професия „Данъчен и митнически посредник“, специалности „Митническа и данъчна администрация“ и „Митническо и данъчно обслужване“.
⦁ Професия „Оперативен счетоводител“,

⦁ Професия „Сътрудник в бизнес-услуги“
⦁ Професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“
⦁ Професия „Касиер“
⦁ Професия „Икономист“, специалности „Индустрия“, „Търговия“, „Земеделско стопанство“, „Икономика и мениджмънт“, „Горско стопанство“.

⦁ Професия „Офис-секретар“
⦁ Професия „Офис-мениджър“

⦁ Професия „Икономист-информатик“, специалност „Икономическа информатика“
⦁ Професия „Оператор информационно осигуряване“, специалност „Икономическо информационно осигуряване“.
⦁ Професия „Оператор на компютър“, специалност „Текстообработване“.
⦁ Професия „Организатор интернет приложения“, специалност „Електронна търговия“.

⦁ Професия „Машинен оператор“, специалност „Машини и съоръжения за заваряване“
⦁ Професия „Заварчик“, специалност „Заваряване“

⦁ Професия „Електромонтьор“, специалности : „Електрически машини и апарати“, „Електрообзавеждане на производството“, „Електрообзавеждане на железопътна техника“, „Електрообзавеждане на транспортна техника“, „Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт“, „Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника“, „Електрически инсталации“ и „Електродомакинска техника“.
⦁ Професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“, специалности „Топлоенергетика“, „Газова техника“ и „Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна“.

⦁ Професия „Техник на транспортна техника“, специалности „Автотранспортна техника“, „Пътностроителна техника“, „Автомобилна мехатроника“ и „Електрически превозни средства“.
⦁ Професия „Монтьор на транспортна техника“, специалности „Автотранспортна техника“ и „Пътностроителна техника“.
⦁ Професия „Монтьор на подемно - транспортна техника“, специалности „Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства“ и „Подемно - транспортна техника с електрозадвижване“.
⦁ Професия „Работник по транспортна техника“, специалности „Автобояджийство“ и „Автотенекеджийство“.

⦁ Професия „Оператор в хранително - вкусовата промишленост“, специалности „Производство и преработка на мляко и млечни продукти“, „Производство на алкохолни и безалкохолни напитки“ и „Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи“
⦁ Професия „Хлебар-сладкар“, специалности „Производство на хляб и хлебни изделия“ и „Производство на сладкарски изделия“.

⦁ Професия „Шивач“.
⦁ Професия „Оператор в производството на облекло“, специалност „Производство на облекло от текстил“.

⦁ Професия „Оператор в дървообработването“, специалности „Производство на мебели“, „Производство на врати и прозорци“, „Производство на тапицирани изделия“, „Моделчество и дървостругарство“, „Дърворезно, амбалажно и паркетно производство“, „Производство на дървесни плочи“, „Производство на фурнир и слоиста дъресина“ и „Производство на дървени детски играчки“.

⦁ Професия „Строител“, специалности „Кофражи“, „Армировка и бетон“, „Зидария“, „Мазилки и шпакловки“, „Вътрешни облицовки и настилки“, „Външни облицовки и настилки“, „Бояджийски работи“, „Строително дърводелство“, „Строително тенекеджийство“ и „Покриви“
⦁ Професия „Строител-монтажник“, специалности „Стоманобетонни конструкции“, „Метални конструкции“, „Сухо строителство“ и „Дограма и стъклопоставяне“
⦁ Професия „Пътен строител“, специалност „Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях“.

⦁ Професия „Техник-растениевъд“, специалности „Полевъдство“, „Зеленчукопроизводство“, „Трайни насаждения“, „Селекция и семепроизводство“, „Тютюнопроизводство“, „Гъбопроизводство“, „Растителна защита и агрохимия“.
⦁ Професия „Растениевъд“, специалности „Полевъдство“, „Зеленчукопроизводство“, „Трайни насаждения“, „Селекция и семепроизводство“, „Тютюнопроизводство“, „Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури“, „Растителна защита“.
⦁ Професия „Техник-животновъд“, специалности „Говедовъдство“, „Овцевъдство“, „Свиневъдство“, „Птицевъдство“, „Зайцевъдство“, „Пчеларство и бубарство“ и „Коневъдство и конна езда“.
⦁ Професия „Животновъд“, специалности „Говедовъдство“, „Овцевъдство“, „Свиневъдство“, „Птицевъдство“, „Зайцевъдство“, „Пчеларство“
⦁ Професия „Техник на селскостопанска техника“.
⦁ Професия „Монтьор на селскостопанска техника“.
⦁ Професия „Фермер“, специалности „Земеделец“ и „Производител на селскостопанска продукция“.
⦁ Професия „Работник в растениевъдството“, специалности „Зеленчукопроизводство“, „Трайни насаждения“, „Тютюнопроизводство“, „Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури“.
⦁ Професия „Работник в животновъдството“, специалности „Говедовъдство и биволовъдство“, „Овцевъдство и козевъдство“, „Свиневъдство“, „Птицевъдство“, „Зайцевъдство“, „Пчеларство“, „Бубарство“ и „Коневъдство“ .
⦁ Професия „Агроеколог“, специалност „Агроекология“.

⦁ Професия „Озеленител“, специалности „Цветарство“ и „Парково строрителство и озеленяване“

⦁ Професия „Работник в горското стопанство“, специалности „Лесокултурни дейности“, „Дърводобив“, „Дивечовъдство“ и „Билкарство“

⦁ Професия „Работник в рибовъдството“

⦁ Професия „Здравен асистент“
⦁ Професия „Болногледач“
⦁ Професия „Парамедик“, специалности „Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ“ и „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения“.

⦁ Професия „Изпълнител на термални процедури“.

⦁ Професия „Сътрудник социални дейности“, специалности „Социална работа с деца и семейства в риск“ и „Социална работа с деца и възрастни хора с увреждания и хронични заболявания“.
⦁ Професия „Социален асистент“, специалности „Подпомагане на деца“ и „Подпомагане на възрастни хора“

⦁ Професия „Хотелиер“, специалности „Организация на хотелиерството“ и „Организация на дейностите в местата за настаняване“
⦁ Професия „Администратор в хотелиерството“
⦁ Професия „Камериер“
⦁ Професия „Портиер-пиколо“
⦁ Професия „Готвач“
⦁ Професия „Сервитьор-барман“
⦁ Професия „Работник в заведенията за хранене и развлечения“, специалности „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“ и „Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения“.

⦁ Професия „Организатор на туристическа агентска дейност“, специалности „Организация на туризма и свободното време“ и „Селски туризъм“ трета 26.06.2015 г.
⦁ Професия „Планински водач“
⦁ Професия „Аниматор в туризма“

⦁ Професия „Фризьор“
⦁ Професия „Козметик“, специалност „Козметика“
⦁ Професия „Маникюрист-педикюрист“, специалности „Маникюр, педикюр и ноктопластика“ и „Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност“

⦁ Професия „Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт“
⦁ Професия „Куриер“
⦁ Професия „Спедитор-логистик“, специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“.

⦁ Професия „Охранител“, специалности „Банкова охрана и инкасова дейност“, „Лична охрана“ и „Физическа охрана на обекти“

Професионалните обучения по посочените професии завършват с полагането на държавен изпит по теория и държавен изпит по практика на професията. Успешно завършилите получават удостоверение за професионално обучение, след курс за обучение по част от професия и свидетелство за професионална квалификация след пълен курс на обучение.
При наличие на обучения, квалификации и професионален стаж по дадена професия, но липса на свидетелство за квалификация по нея, имаме възможност за изпълнение на процедура по валидизиране на професионални знания, умения и компетентности, която приключва с издаването на свидетелство за валидиране на професионална квалификация и удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професията.
Издадените документи за професионално обучение и професионална квалификация се признават в Европейския съюз.
Изисквания към кандидатите: навършени 16 години.
Подробна информация за професионалната приложимост на съответното обучение (какво можете да работите с придобитото свидетелство или удостоверение), продължителността на съответното обучение, необходимите документи за включване в професионално обучение или в процедура по валидиране на професионални знания, умения и компетентности можете да получите на телефон:
0888 60 61 93
Запитвания за организиране и провеждане на групови обучения: autoshkola_plam@abv.bg plam_sons@abv.bg
Запитвания и записвания за курсове за придобиване на професионална компетентност в направления „Заваряване“, „Мотокари и електрокари“, „Пътно-строителни машини“ – на телефон:
0888 60 03 75
Партньорите при осъществяване и завършилите професионални обучения са поканени да дадат обратна връзка за качеството на проведеното обучение чрез публикуваните тук анкетни карти:
1.Анкета за удовлетвореност на потребители и партньори на ЦПО “ПЛАМ” ЕООД – ТУК 
2. Анкета за удовлетвореност на потребители и партньори на ЦПО “ПЛАМ И СИНОВЕ” ЕООД – ТУК
Лица, преминали обучение в учебните ни центрове, могат да посочат своята професионална реализация в приложената обратна връзка:
3. Обратна връзка с лица, преминали обучение в ЦПО към “ПЛАМ” ЕООД и “ПЛАМ И СИНОВЕ” ЕООД една година след приключване на обучението – ТУК