Политика за поверителност


Политиката за поверителност е свързана с данните, подлежащи на персонално идентифициране, които се споделят чрез поддържания от нас уеб сайт. Тя описва възможностите, правата и изборите, които имате във връзка с личните данни, които събираме, обработваме и съхраняваме: IP адрес, имейл адрес, име и телефон за връзка в контактната форма на сайта. При създаването на Политиката за поверителност сме взели предвид принципите и изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Регламентът е приет от Европейския Съюз и влезе в сила на 25.05.2018 г. Настоящата Политика за поверителност е в сила от 25.05.2018 г. При необходимост, тази политика ще бъде променяна и промените ще бъдат публикувани на този сайт.

Каним Ви да прочетете внимателно този текст, тъй като в него са описани начините, по които www.plamauto.com като собственост на “ПЛАМ И СИНОВЕ” ЕООД събира и обработва информация за лицата, които го посещават.

Собственик на този сайт и администратор на личните данни, които се събират и обработват чрез него, е “ПЛАМ И СИНОВЕ” ЕООД.
Седалището на дружеството е в гр. Дупница, 2600, ул. “Марков камък”№1
Адресът за кореспонденция с нас е: гр. Дупница, 2600, ул. “Хемус”№3
Представляващ дружеството е: инж. Пламен Маринов Иванов
телефон за връзка: +359 888 60 90 93
имейл: plam_sons@abv.bg

Лице за защита на личните данни в дружеството е:
Георги Олег Илиев
Адрес за комуникация: ул. “Хемус“ №3, гр. Дупница, 2600,
телефон +359 888 60 61 93
имейл: plam_sons@abv.bg

Администратор на сайта, въз основа на договор с “ПЛАМ И СИНОВЕ” ЕООД е:
УЕБСАЙТ БИЛДЪР БГ ЕООД
Седалеще: гр. София и адрес на управление ул. Теменуга 1Б, ж.к. Христо Смирненски, ЕИК 206030853
представлявано от Илия Димитров Ямалиев

Администраторът на сайта е обработващ на лични данни съобразно определението в чл.4, т.8 от Общия регламент относно защитата на личните данни.

Сайтът предоставя информация за още две дружества, с които можете да се свържете чрез контактните форми в него и така да споделите лични данни с тях:

“ПЛАМ” ЕООД
Длъжностно лице за защита на данните:
Георги Олег Илиев
Адрес за комуникация: ул. “Хемус“ №3, гр.Дупница, 2600,
телефон за връзка: +359 888 60 61 93
имейл: autoshkola_plam@abv.bg

“ПЛАМ ПЛЮС” ЕООД
Длъжностно лице за защита на данните:
Благой Василев Симеонов
Адрес за комуникация: ул. “Хемус“ №3, гр.Дупница, 2600,
телефон за връзка: +359 889 33 55 95
имейл: blagosimeonov@gmail.com


КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ЗАЩО?

Важно е да знаете, че още при свързването със сайта, Вашето устройство е изпратило своя IP адрес в рамките на съответния IP пакет и header, за да обезпечи обмена на информация с него. Следвайки определението в чл.4, т.1 от Общия регламент за защита на личните данни, този адрес и другите служебни данни, които се съдържат в IP пакета, е онлайн идентификатор, който се тълкува като лични данни. Законосъобразната обработка на лични данни изисква съгласие на субекта на данни. Ето защо, приемаме, че ако използвате съдържанието на сайта, включително формата за контакт с дружествата, които популяризират услугите си чрез него, Вие се съгласявате с обработката на следните видове лични данни:
1. Име и фамилия
2. Телефонен номер за връзка.
3. Имейл за връзка.
4. IP адрес.

Самостоятелно или в комбинация тези лични данни се използват за осигуряване достъп до съдържанието на сайта от Ваша страна и предоставяне на допълнителна информация само при поискване относно популяризираните чрез него услуги на посочените дружества.

Предоставените имена, телефонен номер и имейл за връзка чрез контактната форма осигуряват директна връзка с упълномощен служител на дружеството, чиито услуги и информация Ви интересуват. Ако поискате обратна връзка, Вие сами преценявате какъв обем и какви данни можете да му предоставите съобразно избрания от Вас информационен канал, който вече няма да бъде контактната форма на този сайт. Тя се използва само и единствено при първоначален контакт.

Не събираме и не обработваме данните, които сте споделили, за целите на директния маркетинг или за оценка на определени личностни аспекти свързани с Вас, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните Ви задължения, икономическото Ви състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.

Не предоставяме такива данни на трети страни или международни организации.

КАКВИ СА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ?

При отказ да получим и обработим Вашият IP адрес няма да можете да се свържете със сайта ни и да ползвате неговото съдържание. Ето защо, както Ви съветваме в точка 1 от Условията за ползване на сайта, при положение, че не желаете да ползвате съдържанието на този сайт, не влизайте в него. При искане за спиране и/или изтриване на записани данни от Ваша страна, технологично ще забраним приемането и обработването на интернет протокола Ви, така че да няма възможност за достъп до сайта и съответните процедури, при които той ще обработи постъпилия протокол.

НЕ РАЗКРИВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ ПРЕД ТРЕТИ ЛИЦА!

Съгласно Общия регламент относно защита на личните данни, можем да предоставим информация, достъпна при нас, по причини от правен характер, ако достъпът, употребата, запазването или разкриването й е правомерно изискано от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред за такова изискване или събиране, както и когато се представя пред компетентни органи, за да се защити правния интерес на “ПЛАМ И СИНОВЕ” ЕООД или на други потребители при наличие на правен спор.


КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Достъпът до информация, която може да ви идентифицира, е ограничен до подизпълнител, който работи под контрола на “ПЛАМ И СИНОВЕ” ЕООД, обвързан със строги договорни задължения за спазване на поверителността, прецизиран физически, електронно и процедурно до необходимото, за да осъществява работните си ангажименти. Криптираме услугите си посредством SSL сертификат. Извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на информация, в това число физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите. Това обаче не винаги е достатъчно за възпрепятстване на злонамерени атаки и сривове.


КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

За всички потребители се съхраняват данни и активности за срока, необходим за гарантиране на функционалностите и сигурността на предоставяните услуги, ползвани от потребителя.


КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА?

Да изискате от нас достъп до личните Ви данни, които събираме.
Да поискате коригиране (поправка) на личните Ви данни, когато има допусната грешка.
Да поискате изтриване на личните Ви данни, когато целите, за които сме ги събрали и сроковете, в които ги съхраняваме, вече са неприложими или са променени или считате, че ги обработваме незаконосъобразно.
Да поискате ограничаване на обработката на личните Ви данни във връзка с установени неточности.
Да възразите срещу обработването.
Да поискате да Ви предоставим Вашите лични данни на общоприет носител, за да ги дадете на друг администратор (да пренесете данните си).
Да подадете жалба към длъжностното ни лице за защита на данните или Комисията за защита на личните данни .

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ИСКАНЕ, ВЪЗРАЖЕНИЕ ИЛИ ЖАЛБА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ИЛИ ПРИ НАРУШЕНИЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА?

“ПЛАМ И СИНОВЕ” ЕООД е разработило формуляри за подаване на искания, възражения или жалби от своите клиенти в качеството им на субекти на данни с цел улеснение. Образците им могат да бъдат намерени тук в .pdf формат. Можете да намерите такива формуляри и за останалите две дружества, които популяризират услугите си чрез този сайт. Изтеглете формуляра, разпечатете го и го попълнете. Готовата форма можете да подадете:

1. Лично, в офиса на техническия сътрудник на управителя на „ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД или длъжностното лице за защита на данните на адрес: гр. Дупница, ул. „Хемус“№3, ет.2, офис 2 и офис 3. Същото важи и за останалите две дружества, чиято информация намирате на страниците на сайта.
2. По пощата или по куриер – на посочените адреси за комуникация и към посочените за връзка лица.
3. Чрез имейл, за който имаме информация, че е Ваш. В случай, че използвате имейл адрес, за който нямаме информация, че е Ваш, наш служител ще се свърже с Вас чрез посочения в искането, възражението или жалбата Ви телефонен номер, за да получи потвърждение и да осигури получаването на желаното от Вас действие. Имайте предвид, че ако не можем да установим връзка с Вас, няма да можем да задействаме процедурата за разглеждане и удовлетворяване на отправеното от Вас искане, възражение или жалба.

Процедурите са напълно безплатни за Вас. Ще отговорим на поставените от Вас въпроси и възражения не по-късно от 1 календарен месец от датата, следваща датата на завеждане на съответното искане, възражение или жалба.

Желателно е да имате предвид, че ако отправяте искания, възражения и жалби по един и същи предмет многократно, при положение, че вече сме направили необходимото за удовлетворяването им и особено, ако по тях има и становище на Комисията за защита на личните данни или национален орган за защита на личните данни на друга държава членка на Европейския съюз, Общият регламент относно защита на данните ни дава право да не предприемаме действия по тях или да наложим разумна такса.

Ако по някаква причина не удовлетворим очакванията Ви, можете да подадете жалба към Комисията за защита на личните данни тук (линк: https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6 )

Имайте предвид, че при процедурите свързани с Ваши искани, възражения и жалби към нас като администратор на лични данни, както и към другите две дружества, ползващи сайта за популяризирането си, използваме само и единствено български език в съответствие с Регламент №1 за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност и Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета от 20 ноември 2006 година за адаптиране на някои регламенти и решения в областта на свободното движение на стоки, свободното движение на хора, дружественото право, политиката на конкуренция, земеделието (включително ветеринарно и фитосанитарно законодателство), транспортната политика, данъчното облагане, статистиката, енергетиката, околната среда, сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи, митническия съюз, външните отношения, общата външна политика и политиката на сигурност и институциите поради присъединяването на България и Румъния.

Хиперлинкове към други сайтове

За да осигурим непосредствен и изчерпателен достъп до информация, чийто източник не сме ние, но Ви интересува и е публично известна, публикувана и достъпна онлайн, използваме хиперлинкове. Чрез отваряне в нов прозорец, вие имате директен достъп до съответния сайт и информацията, която Ви интересува. С това си действие Вие влизате в друг сайт, за чиято политика по отношение на личните данни, които обменяте с него, не носим и не можем да носим отговорност.

Ако „ПЛАМ И СИНОВЕ“ ЕООД възнамерява по-нататък да обработва личните данни постъпили през сайта за цел, различна от тази, за която са събрани, ще бъдете информирани преди това да се случи по подходящ начин. Същото важи и за останалите дружества, ползващи информационната му платформа.

Дружеството има правото да променя тази политика при всяка настъпила промяна на правната рамка за защита на личните данни, по указание на Комисията за защита на личните дани, по препоръки на длъжностното си лице за защита на личните данни или във връзка с настъпили промени във вида на предоставяните услуги и ползваните лични данни на потребителите на сайта без предизвестие. За настъпилите промени ще бъдете уведомени по подходящ начин от сайта ни.

ФОРМУЛЯРИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ИСКАНИЯ, ВЪЗРАЖЕНИЯ И ЖАЛБИ

Плам и синове - Жалба формуляр

Плам плюс - Жалба формуляр

Плам - Жалба формуляр

Плам и сонове- Формуляр за искване на субект данни

Плам плюс - Формуляр за иснаке

Плам - Формуляр за искване на субект данни